Regulamin zabawy „Baikal Ice Marathon”

05/03/2016

REGULAMIN

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem zabawy „Baikal Ice Marathon” zwanego dalej „Konkursem” jest:
  Amer Sports Poland Sp.z.o.o, ul. Pilotów 2, Kraków 31-462
 2. Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z fanpage na portalu facebook.com.
 3. Konkurs będzie trwał od dnia 05.03.2016 r. od momentu opublikowania na stronie na portalu facebook.com (na fp salomonrunning.pl) do końca dnia 05.03.2016 czasu polskiego.
 4. Portal Facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem konkursu.

 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia.
  2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone
  w Regulaminie.
  3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wytypowanie i opublikowanie w komentarzu pod zdjęciem informującym o konkursie czasu osiągniętego przez zawodnika Salomon Suunto Poland Team – Piotra Hercoga podczas zawodów Baikal Ice Marathon.
 • 3. ZASADY KONKURSU
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest samodzielne wytypowanie czasu osiągniętego przez zawodnika Salomon Suunto Poland Team – Piotra Hercoga podczas zawodów Baikal Ice Marathon. Obowiązuje całkowity zakaz umieszczania w komentarzach treści pornograficznych, politycznie ekstremistycznych, obraźliwych, ofert handlowych, zabronionych przez prawo i powszechnie uznanych za moralnie niepoprawne (kontrowersyjne).
  2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez wstawienie tylko i wyłącznie komentarza pod zdjęciem informującym o konkursie na FP salomonrunning.pl – użytkownik może zamieścić maksymalnie 1 komentarz.
  3. Zwycięża osoba, który wytypuje czas najbliższy temu jaki osiągnie Piotr Hercog podczas udziału w Baukal Ice maraton.
 2. Uczestnik będący zwycięzcą zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na jego prywatne konto w Serwisie Facebook
 • 4. NAGRODY
 1. Nagrodą jest– zestaw akcesoriów firmy Salomon
 2. Fundatorem nagrody jest firma Salomon
  3. W celu odebrania nagrody, nagrodzony jest zobowiązany do podania adresu do przesyłki nagrody.
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr4, poz. 27, z późn. zm.).
  Administratorem danych osobowych (w przypadku zwycięzcy) w konkursie jest:
  Amer Sports Poland Sp.z.o.o, ul. Pilotów 2, Kraków 31-462
  2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
  o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook .
  4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
  7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu