Regulamin zabawy „Wytypuj wynik Wielkiej Prehyby – Marcin Świerc”

22/04/2016

REGULAMIN

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem zabawy „Wytypuj wyniki Wielkiej Prehyby ” zwanej dalej „Konkursem” jest:
  Amer Sports Poland Sp.z.o.o, ul. Pilotów 2, Kraków 31-462
 2. Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z fanpage zawodnika Salomon Suunto Team: Marcin Świerc FanPage na portalu facebook.com.
 3. Konkurs będą trwał od dnia 22.04.2016 r. od momentu opublikowania na stronie na portalu facebook.com (na Marcin Świerc FanPage) do końca dnia 23.04.2016 do godziny 9 00.
 4. Portal Facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem konkursu.

 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia.
  2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone
  w Regulaminie.
  3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wytypowanie i opublikowanie w komentarzu pod zdjęciem informującym o konkursie czasu osiągniętego przez zawodnika Salomon Suunto Poland Team – Marcina Świerca podczas zawodów Wielka Prehyba 2016.
 • 3. ZASADY KONKURSU
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursów jest samodzielne wytypowanie czasu osiągniętego przez zawodnika Salomon Suunto Poland Team – Marcina Świerca podczas zawodów Wielka Prehyba. Obowiązuje całkowity zakaz umieszczania w komentarzach treści pornograficznych, politycznie ekstremistycznych, obraźliwych, ofert handlowych, zabronionych przez prawo i powszechnie uznanych za moralnie niepoprawne (kontrowersyjne).
  2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez wstawienie tylko i wyłącznie komentarza pod zdjęciem informującym o konkursie na Marcin Świerc FanPage przy czym użytkownik może zamieścić maksymalnie 1 komentarz.
  3. Zwycięża osoba, który wytypuje czas najbliższy temu jaki osiągnie Marcin Świerc podczas udziału w Wielkiej Prehybie 2016.
 2. Uczestnik będący zwycięzcą zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na jego prywatne konto w Serwisie Facebook
 • 4. NAGRODY
 1. Nagrodą jest– zestaw akcesoriów firmy Salomon
 2. Fundatorem nagrody jest firma Amer Sports Polska Sp. z. o.o
  3. W celu odebrania nagrody, nagrodzony jest zobowiązany do podania adresu do przesyłki nagrody.
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr4, poz. 27, z późn. zm.).
  Administratorem danych osobowych (w przypadku zwycięzcy) w konkursie jest:
  Amer Sports Poland Sp.z.o.o, ul. Pilotów 2, Kraków 31-462
  2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
  o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook .
  4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
  7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu