Regulamin zabawy „Wytypuj wynik Wielkiej Prehyby – Natalia Tomasiak”

22/04/2016

 

REGULAMIN

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem zabawy „Wytypuj wyniki Wielkiej Prehyby – Natalia Tomasiak ” zwanej dalej „Konkursem” jest:
  Amer Sports Poland Sp.z.o.o, ul. Pilotów 2, Kraków 31-462
 2. Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z fanpage zawodnika Salomon Suunto Team: Natalia Tomasiak – Górski Styl na portalu facebook.com.
 3. Konkurs będą trwał od dnia 22.04.2016 r. od momentu opublikowania na stronie na portalu facebook.com (na FP Natalia Tomasiak – Górski Styl) do końca dnia 23.04.2016 do godziny 9 00.
 4. Portal Facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem konkursu.

 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia.
  2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone
  w Regulaminie.
  3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wytypowanie i opublikowanie w komentarzu pod zdjęciem informującym o konkursie czasu osiągniętego przez zawodnika Salomon Suunto Poland Team – Natalię Tomasiak podczas zawodów Wielka Prehyba 2016.
 • 3. ZASADY KONKURSU
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursów jest samodzielne wytypowanie czasu osiągniętego przez zawodniczkę Salomon Suunto Poland Team – Natalii Tomasiak podczas zawodów Wielka Prehyba. Obowiązuje całkowity zakaz umieszczania w komentarzach treści pornograficznych, politycznie ekstremistycznych, obraźliwych, ofert handlowych, zabronionych przez prawo i powszechnie uznanych za moralnie niepoprawne (kontrowersyjne).
  2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez wstawienie tylko i wyłącznie komentarza pod zdjęciem informującym o konkursie na FP Natalia Tomasiak – Górski Styl przy czym użytkownik może zamieścić maksymalnie 1 komentarz.
  3. Zwycięża osoba, który wytypuje czas najbliższy temu jaki osiągnie Natalia Tomasiak podczas udziału w Wielkiej Prehybie 2016.
 2. Uczestnik będący zwycięzcą zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na jego prywatne konto w Serwisie Facebook
 • 4. NAGRODY
 1. Nagrodą jest– zestaw akcesoriów firmy Salomon
 2. Fundatorem nagrody jest firma Amer Sports Polska Sp. z. o.o
  3. W celu odebrania nagrody, nagrodzony jest zobowiązany do podania adresu do przesyłki nagrody.
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr4, poz. 27, z późn. zm.).
  Administratorem danych osobowych (w przypadku zwycięzcy) w konkursie jest:
  Amer Sports Poland Sp.z.o.o, ul. Pilotów 2, Kraków 31-462
  2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
  o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook .
  4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
  7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu